DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE

Přesné informace a pokyny najdete na webu Státního zemědělského intervenčního fondu.

Jednotná platba na plochu – je dotace určena pro zemědělce, kteří obhospodařují minimálně 1 ha zemědělské půdy. V dotaci jsou jasně zmíněny zemědělské kultury, pokud ale nemáte hektar pole s plážovým pískem, máte šanci právě tuto dotaci získat.

Platba pro mladé zemědělce – jedná se o platbu pro začínající zemědělce. Cílem této podpory je usnadnit založení zemědělského podniku.

Greening – platba pro zemědělce, kteří využívají zemědělské postupy se zaměřením na oblasti klimatu. Jako základní postupy byly vymezeny: diverzifikace plodin, zachování úrovně trvalých travních porostů a zřizování ploch v ekologickém zájmu.

Podpora vázaná na produkci – tato finanční podpora se váže na produkci konkrétních plodin či chov konkrétních zvířat.

Národní podpora
Přímo a výhradně z národních zdrojů jsou poskytovány finanční dotace na celou řadu zemědělských aktivit. Tyto dotace spravuje a vyhlašuje Státní zemědělský intervenční fond. Jedná se spíše o dotace v investiční a provozní oblasti. Například výhodné úvěry na nákup zemědělské půdy.

Další možnosti finanční podpory
Toto jsou nejznámější a nejčastější způsoby, jak získat dotace na podnikání v zemědělství. Tím však výčet možností finanční podpory nekončí.

Stát, Evropská unie dokonce i jiné státy podporují zemědělství dalšími programy, do kterých je možno se zapojit. Možno je využít i dotace pro oblast rybářství či lesnictví.

V této oblasti je jistě mnoho možností, jak zemědělské podniky rozvíjet a budovat konkurenceschopné firmy, které nebudou spoléhat jen na pěstování řepky, ale budou se rozvíjet v pěstování dalších plodit, vhodných pro naši přírodu či chov zvířat.

Máte vlastní pozemky a přemýšlíte, jak s nimi naložit? Můžete je prodat nebo pronajmout, což je v současnosti velmi výhodné, vzhledem k rostoucí ceně pozemků. Pustíte-li se však do zemědělství, existuje několik možností, jak získat peníze na podnikání v této oblasti z evropských či národních dotací.

Program rozvoje venkova
Jedním z evropských dotačních programů je program rozvoje venkova, který vždy probíhá v několikaletých obdobích. Momentálně je v běhu 6letý program od roku 2014 do roku 2020. V průběhu této doby jsou vyhlašovány různé výzvy, do kterých se mohou zapojovat zemědělci z celé České republiky. Výzvy se liší nejen oblastí působení, ale i lokalitou či konkrétním zaměřením.

Díky tomuto programu mohou začínající i fungující zemědělci získat dotace na rozvoj a modernizaci své firmy, investovat do výzkumu a vývoje v oblasti živočišné a rostlinné výroby nebo rozšiřovat své aktivity.

Zásadním je, podobně jako u jiných dotačních programů financovaných evropskou unií, jejich dlouhodobá udržitelnost.

Přímé platby
Státní zemědělský intervenční fond poskytuje dotace ve formě přímých plateb. Tyto dotace jsou největším procentem využívaných financí v zemědělství.

Jejich poskytování probíhá podle pravidel Společné zemědělské politiky EU. Tyto platby se liší dle zaměření zemědělce nejen dle oboru, ale i dle zaměření, pro které jsou dotace určeny.